נהלים ללמידה המקוונת

מטרה

מטרת הנהלים היא לארגן ולפתח את ההוראה והלמידה המקוונת.

סוגי הקורסים והמפגשים המקוונים במכללה

 • אתר מלווה לקורס רגיל: הקורס מתנהל פנים אל פנים ומלווה ע"י אתר במערכת הלמידה המקוונת. האתר יכלול לפחות: תכנית קורס מפורטת, רשימת מקורות וביבליוגרפיה, מטלות ועבודות אקדמיות ופורום.
 • קורס מרחוק חלקי: 40-60% מהרצאות הקורס יתקיימו באמצעות מערכות אינטרנטיות סינכרוניות או א-סינכרוניות
 • קורס מקוון באופן מלא: רוב ההרצאות של הקורס (מעל 70%) מתקיימות באמצעות מערכות מקוונות.
 • למידה סינכרונית: המפגשים המקוונים מתבצעים באמצעות מערכות סינכרוניות מתאימות, כלומר, מאפשרות מפגש ישיר מרחוק בין הלומד לבין המרצה דרך האינטרנט.
 • למידה א-סינכרונית: הלמידה מתבצעת בצורה א-סינכרונית דרך האינטרנט באמצעות מערכות א-סינכרוניות מתאימות, כלומר התקשרות מקוונת דרך האינטרנט שלא מחייבת התקשרות בין הלומד לבין המרצה בו זמנית.

נהלים ארגוניים

 • פיתוח הלמידה המקוונת יהיה בהתאם למדיניות מרכז טכנולוגיות המידע והתקשורת, ובתיאום עם יחידת איכות ההוראה והערכתה וראשי החוגים והתוכניות.
 • מחלקת הלמידה המקוונת במרכז ה ICT אחראית להערכת ההוראה המקוונת, בתיאום עם יחידת איכות ההוראה והערכתה וראשי החוגים והתוכניות.
 • מחלקת ההוראה המקוונת במרכז ה ICT אחראית למתן תמיכה מהירה לסגל ההוראה בכל הקשור לתשתיות ההוראה המקוונת במכללה.
 • מחלקת הפדגוגיה המתוקשבת במרכז ה ICT אחראית על פיתוח מיומנויות הוראת מתוקשבת של הסגל על ידי תמיכה אישית, סדנאות ו/או השתלמויות.
 • בסוף כל סמסטר מתקיימת הערכת הקורסים המקוונים ע"י מחלקת ההוראה המקוונת, בתיאום עם יחידת איכות ההוראה והערכתה וראשי החוגים והתוכניות.
 • מחלקת ההוראה המקוונת מספקת לראשי החוגים והתוכניות תמיכה תכנית להיכנס לאתרי הקורסים למטרות הערכה ומעקב אחרי מהלכי העבודה בקורס.
 • ראשי החוגים והתוכניות מודיעים למרצים שלהם על תוצאות הערכת אתרי הקורסים שלהם, כולל הערות לשיפור האתר.

הערכת אתרי קורסים מקוונים

תהליך מעקב, הערכה ותמיכה באתרי הקורסים האינטרנטיים טכנית, פדגוגית ותוכנית הוא באחריות משותפת של מחלקת הלמידה המקוונת במרכז ה ICT, יחידת איכות ההוראה והערכתה וראשי החוגים והתוכניות. להלן פירוט של שלבי תהליך זה וחלוקת האחריות בין האחראים:

 1. מחלקת הלמידה המקוונת במרכז ה ICT - מיפוי של משאבי ההוראה, כלי התקשורת והמטלות המוצגים באתר, לרבות מס' המשאבים, הכלים והמטלות וסוגיהם. כל זה נעשה לאחר 8 שבועות מתחילת הסמסטר, ולאחר סיום הסמסטר.
 2. מחלקת הלמידה המקוונת במרכז ה ICT - הזמנת המרצים לקבלת תמיכה במרכז ה-ICT על פי המיפוי בשלב הקודם.
 3. מחלקת הלמידה המקוונת במרכז ה ICT - מיפוי של כניסות סטודנטים ומרצים לאתר הקורס, לאחר 8 שבועות מתחילת הסמסטר, ולאחר סיום הסמסטר.
 4. מחלקת הלמידה המקוונת במרכז ה ICT - העברת דוחות של המיפויים בסעיף 1 ו- 3 לאחראים ביחידת איכות ההוראה והערכתה.
 5. יחידת איכות ההוראה והערכתה - ניתוח המודלים הפדגוגיים באתרי הקורסים, בהתבסס על המידע שסופק בשלבים הקודמים, ותמיכה במרצים באספקט הפדגוגי.
 6. יחידת איכות ההוראה והערכתה – הגשת דוח לראשי החוגים והתוכניות על תוצאות הניתוח בסעיף 5.
 7. ראשי החוגים והתוכניות - ניתוח הצד התוכני באתרי הקורסים לאחר קבלת תוצאות ההערכה של יחידת איכות ההוראה והערכתה. במיוחד, מידת העמידה של הוראת הקורס בדרישות המצוינות בסילבוס של הקורס מצד המרצה ומצד הסטודנטים.
 8. ראשי החוגים והתוכניות - הפקת דו"ח סופי לאחר סיום הסמסטר על איכות ביצוע ההוראה המקוונת, ולמידת לקחים למטרת שיפור ההוראה המקוונת בעתיד, והגשת דו"ח זה לדיקן האקדמי.

הערה: במקרה של הערכת אתר קורס מרחוק מלא או חלקי, הסעיפים 1-4 בתהליך ההערכה מתבצעים במרכז ה- ICT. לעומת זאת, במקרה של אתר מלווה לקורס רגיל, התהליך מתבצע בשיתוף פעולה עם יחידת איכות ההוראה והערכתה וראשי החוגים והתוכניות.

קריטריונים למינימום של מה צריך להכיל אתר קורס מקוון

 • אתר מלווה לקורס רגיל: האתר יכלול לפחות סילבוס הקורס ורשימת מקורות וביבליוגרפיה. לפחות שלושה משאבים לימודיים כגון קובץ או קישור או פסקת תוכן. שימוש בכלי תקשורת אחד לפחות כגון פורום. לפחות מטלה לימודית אחת.
 • קורס מרחוק חלקי או מלא: האתר יכלול לפחות סילבוס הקורס ורשימת מקורות וביבליוגרפיה. משאב אחד לפחות מסוג קובץ או קישור או פסקת תוכן בכל מפגש מרחוק. שימוש בשלושה כלי תקשורת לפחות כגון פורום, וויקי או זוום (Zoom). לפחות שלושה כלי הערכה כגון מטלה לימודית או בוחן
 • מינימום הכניסות הדרוש של המרצה לאתר קורס מרחוק מלא הינו: ממוצע שבועי של שתי כניסות לפחות, וממוצע תקופה שבועית של שעה לפחות. במקרה של קורס מרחוק חלקי, תותאם הדרישות לאחוז המפגשים מרחוק בקורס.
 • לגבי חלוקת משקלי הציונים למטלות ובוחנים, הדבר נעשה בתיאום עם ראש החוג או התוכנית ובהתבסס על הסילבוס המאושר של הקורס.
 • הגדרות והסברים לגבי המשאבים הלימודיים, כלי התקשורת וכלי ההערכה במערכת הלימוד האינטרנטי מודל מוצגים באתר המערכת. בנוסף, מתקיימים סדנאות לימוד לפני תחילת כל שנה לימודית בתחום זה. יתר על כן, מרכז ה-ICT פתוח ומוכן לספק תמיכה לכל מרצה במהלך השבוע משעה 8:00 ועד שעה 16:00. ובימי שישי ושבת בשעות הבוקר.

קביעת סטנדרטים חדשים לניהול והוראה דרך אתר קורס במערכת Moodle בלמידה מרחוק בתקופת הקורונה

 • תוכנית הקורס (הסילבוס) המפורטת, הכוללת רשימת תאריכי פגישות ותכניהם, בנוסף למשאבים ומקורות.
 • לפחות משאב לימודי אחד מסוג קובץ, קישור או פסקת תוכן (או אחר, לפי מה שמוצע במערכת Moodle) בכל פגישה.
 • שימוש לפחות באחד או יותר מכלי התקשורת עם הסטודנטים כפורום או וויקי (או אחר, לפי מה שמוצע במערכת Moodle) לפחות שלוש פעמים במהלך הקורס.
 • שימוש לפחות באחד או יותר מכלי הערכת סטודנטים כמטלה או בוחן (או אחר, לפי מה שמוצע במערכת Moodle) לפחות שלוש פעמים במהלך הקורס.
 • אנו ממליצים על שימוש בכלים דיגיטליים הזמינים חינמית באינטרנט או דרךMoodle , כדי לגוון את ההוראה בשימוש במודלים פדגוגיים מתוקשבים במהלך הקורס, למשל: כלים ללמידה שיתופית, משחקים, למידה ניידת, סרטונים אינטראקטיביים, ואחרים.
 • בכל קורס למידה מרחוק מלאה, לפחות 75% ממפגשי הקורס מתקיימים באופן סינכרוני באמצעות מערכת ZOOM. עם זאת, לראש החוג הסמכות להגדיל את אחוז המפגשים הסינכרוניים ולתאם זאת עם מרצי החוג. באשר לקורסים שהוגדרו כקורסי למידה מרחוק מלאה לפני תקופת הקורונה ושנסמכו על מפגשים אסינכרוניים למעט שלושה מפגשים פנים מול פנים עם הסטודנטים, מספר המפגשים הסינכרוניים בקורס יתואמו בין המרצה לראש החוג.
 • הגדרת הקישור למפגש הסינכרוני במערכת Zoom יעשה רק דרך פורטל הכניסה למפגשים הסינכרוניים באתר הקורס במערכת Moodle, ולא דרך דף Zoom חיצוני.
 • תהליך הקלטת כל ההרצאות הסינכרוניות בענן האלקטרוני, והעלאתם מוסתרים למקום המתאים בקורס, נעשה באופן אוטומטי במערכת Moodle עם סיום ההרצאה. על המרצה להציג את ההקלטה באתר הקורס ולהעמידה לרשות הסטודנטים. במקרה שיש קליפים שהמרצה מעדיף לא לחשוף אותם בהקלטה, המרצה יערוך את ההקלטה ויעדכן אותה לפני הצגתה.
 • הסטודנטים נדרשים לפתוח מצלמות בהרצאות, ועל המרצים להתמודד בצורה גמישה עם נושא זה ולהתחשב במקרים ייחודיים, ולהימנע מלהגיב על כל כיבוי של המצלמה על ידי סטודנט או לספור זאת כהיעדרות. חשוב להדגיש את חשיבות פתיחת המצלמות, אך לא בצורה שרירותית או מלחיצה.
 • הסטודנטים נדרשים לחתום על התחייבות שלא להשתמש בתמונות סטודנטים בשימושים לא מוסריים, ולא להעלות הקלטות של הרצאות למחשבים אישיים, וזאת כדי לשמור על פרטיות ולמנוע הפרות של זכויות קניין.
 • התדירות המינימלית הנדרשת עבור המרצה להיכנס לאתר קורס ללמידה מרחוק מלאה היא: ממוצע כניסה לפחות פעמיים בשבוע, או פרק זמן ממוצע של יותר משעה בשבוע.

הנהלים מצורפים גם בפורמט PDF:

 

جميع الحقوق محفوظة © مؤسسات القاسمي