הוראה ולמידה - מסלול מחקרי

עבודת תזה היא מחקר מקיף המוגש להשלמת הדרישות של התואר השני במסלול התזה, המשקפת תהליך חקר ו/או פיתוח בשדה החינוך. מטרת עבודת התזה היא לבחון את יכולתו של מסיים הלימודים במסלול ליישם בעבודה עצמית תוך הנחיה, את שנלמד במהלך לימודיו הן בהיבט התיאורטי והן בהיבט המחקרי מתודולוגי.

עבודת המחקר צריכה להתמקד בסוגיה/ות שטרם נחקרה/ו או להציג סוגיה/ות שנחקרו מזווית חדשה. התכלית של עבודת הגמר היא לאפשר לתלמידי המסלול המחקרי עם תזה, לערוך מחקר בנושא מוגדר ובאופן עצמאי, בהדרכת מנחה אישי. עבודת התזה כוללת יישום של תיאוריה מדעית לשאלה מחקרית, בחירת שיטת מחקר מתאימה, ביצוע עבודת המחקר, ניתוח הממצאים ודיון בהשלכותיהם. על העבודה לשקף את יכולתו של הסטודנט לשלוט בכלים מדעיים שרכש בתחום מחקרו, את כושרו לבטא חשיבה מקורית, ואת יכולתו לכתוב את מחקרו בצורה בהירה, נהירה ומשכנעת.

עבודת התזה מבוססת על התחייבות לגישה מדעית (כמותית או איכותנית), במתן מענה מלא לבעיית המחקר. התוצאה היא שימוש בשיטות מחקר, אמצעים וכלים במידת הדיוק, המובנות והאובייקטיביות ועל הסטודנט להתחייב באתיקה המקצועית.

ההקפדה על האתיקה של המחקר המדעי היא תנאי למילוי תנאי המחקר, דבר זה מוצג דרך הצעת מחקר שמגיש הסטודנט ואינו מצוטט מאף מקום אחר. הסטודנט אמור לחתום על טופס "התחייבות" כי המחקר הוא תוצר של עבודתו, וכי ניתן להעלות לאתר לימודי התואר השני עבודה זו. בנוסף, עליו ועל נושא המחקר וכלים למנוע באופן קטגורי כל התעללות פסיכולוגית, פיזית, רגשית, נפשית וחברתית במי שמשתתף במחקר או במשתמשי תוצאותיו. בעת איסוף מידע, תיעוד, ניתוח, כתיבה ופרסום תוצאות המחקר, יש לממש דיוק, יושר ויושרה. יש לשמור על כל כלי איסוף המידע ולהיות מוכן להצגה בפני כל גורם המעוניין לבחון את אמינות המחקר. על הסטודנט להגיש דוח מחייב בעת כתיבת הצעת המחקר על הדרכים בהן יאסוף את המידע על מנת לשמור על סודיות הנתונים ומשתתפי המחקר ולא לגלות את זהותם האמתית.

על עבודת התזה לעמוד בסטנדרטים של כתיבה מדעית מקובלת, ולהיערך בהתאם לכתוב בתקנון זה. רק עבודת תזה הערוכה בהתאם לכללי המבנה, הציטוט והסגנון, כפי שהם מפורטים להלן, תאושר ותועבר לבדיקת המנחה.

האחריות על עבודת התזה מוטלת על הסטודנט. בעיקרון, תפקיד המנחה הוא יועץ, והסטודנט החוקר אחראי על הכנת עבודת המחקר ועל העמידה בלוחות הזמנים.

עבודת התזה חייבת להיות עבודת מחקר מקורית שלא הוגשה למכללה או למוסד אקדמי אחר בארץ או בחו״ל ושלא פורסמה קודם לכן.

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי