הכרה בלימודים אקדמיים קודמים

הכרה בלימודים אקדמיים קודמים מובהרים בתקנון האקדמי כלהלן:

ניתנת הכרה בלימודים קודמים על פי המלצת וועדת ההוראה של התכנית על קורסים שנלמדו במסגרת התואר השני במכללת אלקאסמי או במוסד אקדמי אחר מוכר ע"י מל"ג  עד 25% ממספר נקודות התכנית.

תנאי הכרה בלימודים קודמים:

  1. הקורס נלמד במוסד אקדמי מוכר.
  2. הקורס נלמד בהיקף של 2 ש"ס (שעה סמסטריאלית) והציון בו הוא לפחות 70.
  3. תכנית הלימודים (סילבוס הקורס) ברמה אקדמית מקבילה לתכנית שמתקיימת במכללה.
  4. מרצה הקורס יהיה בעל תואר שלישי לפחות.
  5. קיימת התאמה בין נושא הקורס ותכניו לתכנית הלימודים בה מבקש הסטודנט ללמוד.
  6. לא יוכרו קורסים שנלמדו מעל ל- 6 שנים לפני תחילת הלימודים, בשל תקנת ההתיישנות.
  7. לא יינתן פטור מקורס סמינריוני.

המלצה זו תימסר עם טופס בקשת ההכרה בלימודים הקודמים הנמצא באתר המכללה דרך הדואר האלקטרוני  studmed@qsm.ac.il

יש לצרף סילבוס הקורס וגיליון ציונים עד שבועיים מתחילת שנת הלימודים הראשונה.

קבלת אקרדיטציה או פטור מקורס/ים אינה פוטרת את הסטודנטית מתשלום שכ"ל מלא עבור כל התכנית.

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי