רציונאל

מטרת ההתמחות בשפה הערבית בכל המסלולים היא להכשיר מורים להוראת הערבית בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים, וכן - מורות לגיל הרך לדעת שפה דקדוקית בסיסית ותקינה, כדי שהחניכים העתידיים ירכשו מיומנויות בסיסיות בלשון ובספרות.
- לרכוש ידע מתודולוגי מעמיק בערבית למשלביה ולתקופותיה השונות, ולשפר את יכולותיהם של הסטודנטים בהבעה תקינה הן בעל-פה והן בכתב, כדי שיוכלו לאבחן את הבעיות העיקריות בשפה הערבית בקרב הלומדים וליצר כלים יעילים לפתרונן.
- העמקת ההשתייכות, הכבוד לשפה הערבית ולהוגיה, וכן - השייכות למורשת התרבותית ולזהות הערבית הפלסטינית – כפי שמשתקפת בספרות הערבית לגווניה ולמשלביה הלשוניים משך הדורות.
- להרחיב את אופקי הסטודנטים ע"י היכרות עם גדולי היוצרים, ועם התחנות העיקריות בהתפתחות הלשון הערבית וספרותה.
- לשפר ולפתח את יכולתו של הלומד בהבנת העמדות המשתקפות ביצירות הספרותיות בנושאים בין-אישיים, לאומיים והומאניים כלליים ואוניברסאליים מההיבט ההיסטורי והתרבותי, ובמקביל לפתח כלי חשיבה וניתוח לשיפוט ערכי של עמדות כאלה.
- לטפח את יכולת ההבנה והאנליזה בקרב הלומדים כדי להכשירם כקוראים עצמאיים של טכסטים מסוגות מגוונות.

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי