מטרות התכנית

  1. להעמיק את בסיס ידע התוכן המתמטי ואת בסיס ידע התוכן הפדגוגי של המתמטיקה בקרב הלומדים בתכנית. זה בא לידי ביטוי בקורסים מחטיבה ב', שעוסקת בחינוך המתמטי ובקורסים של חטיבה ג', שעוסקת במתמטיקה.
  2. לתרום להבנה מעמיקה יותר של המחקר האקדמי ושל חשיבות יישומו בהוראת המתמטיקה, בלמידת ובהערכת תהליכי הלמידה של התלמידים. זה בא לידי ביטוי בקריאות החובה שהלומדים צריכים וחלק מהמטלות, שכוללות קריאת מאמר מדעי מתאים והצגתו תוך ניתוח רפלקטיבי. .
  3. לאפשר ללומדים בתכנית, הכרה מעמיקה והתנסות פעילה בשיטות הוראה חדשניות במתמטיקה. זה בה לידי ביטוי בחלק מדרישות הקורסים השונים, למשל תכנון ויישום שיעורים בהתאם לעקרונות שיטת לימוד חדשה במסגרת משימות ההערכה של הקורסים המוצעים בתכנית.
  4. לאפשר ללומדים בתכנית, הכרה מעמיקה והתנסות פעילה בשיטות הערכה מסורתיות וחלופיות להערכת תהליך ההוראה שלהם ותהליך הלמידה שלתלמידיהם.
  5. לאפשר ללומדים בתכנית התנסות פעילה בביצוע פרויקטים העוסקים בשיטות חדשניות בהוראת המתמטיקה ובהערכה בחינוך המתמטי. זה בא לידי ביטוי בעריכת הפרויקט היישומי הסופי.

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי