רציונל

מטרת העל של תכנית ה- M. Teach"מוסמך בהוראה" למסלול העל-יסודי המוצעת היא להכשיר אנשי חינוך איכותיים בעלי גישה חינוכית המשלבת בין היבטים הומניסטיים אוניברסאליים להיבטים תרבותיים, המאפיינים את החברה הערבית בישראל. זאת, על מנת שיהיו מורים בתחומי דעת מגוונים ויישמו דרכי הוראה ולמידה חדשניות ועתירות חשיבה, תוך התייחסות לשונות בין תלמידים.
במערכת החינוך הערבית בישראל קיים צורך בהעשרת ובהשבחת רמת ההוראה בכלל ובבתי ספר על יסודיים בפרט. בעוד שקיים עודף של מורים המוכשרים להוראה בבתי ספר יסודיים, קיים מחסור במורים איכותיים בבתי ספר על-יסודיים. מערכת החינוך הערבית זקוקה לאנשי חינוך שילוו את התלמידים בגיל ההתבגרות בתהליכי העיצוב של אישיותם וזהותם ויעמיקו את מעורבותם החברתית-אזרחית, ולמורים אשר ישפרו את תהליכי ההוראה והלמידה באופן שיביא לעלייה בהישגי התלמידים. מחקרים מצביעים על כך שההוראה היא עדיין, במידה רבה, פרונטאלית ומדגישים את החשיבות של שילוב חשיבה ברמות גבוהות יותר.
היענות לצורך זה באמצעות התכנית המוצעת לתואר M.Teach תואמת את חזונה של מכללת אלקאסמי ומטרותיה. בהתאם לחזון זה, חותרת המכללה לפתח את ההון האנושי בחברה הערבית על ידי הכשרת מורים איכותיים שיוכלו להתמודד עם האתגרים המורכבים עימם מתמודדת החברה. המכללה רואה בהכשרה של אנשי חינוך ומורים בעלי תואר שני מנוף להובלת השינויים הנדרשים במערכת החינוך ובאמצעותה במעגלים חברתיים נוספים. תכנית ה-M. Teach תהווה אמצעי חשוב למינוף שינויים אלה.
התכנית המוצעת מיועדת לבוגרי תואר ראשון באחד מתחומי הדעת הנלמדים בבית הספר העל-יסודי המעוניינים ומתאימים לעשות הסבה לתחום החינוך וההוראה בתחום התמחותם. תחומי הדעת הנכללים בתכנית הם: ערבית, עברית, אנגלית, מתמטיקה, לימודי אסלאם ומדעי המחשב. בתכנית ישתלבו בוגרי תואר ראשון בעלי יכולת אקדמית גבוהה ויכולים לתרום בתחום החינוך וכן אנשים בעלי ניסיון מקצועי -לא בשדה החינוך- בתחומי הדעת הנלמדים בתכנית, המעוניינים בקריירה שנייה בשדה החינוך. פנייה לשתי אוכלוסיות אלה טומנת בחובה את הפוטנציאל להעלות את רמת ההוראה ואת הישגי התלמידים, כפי שנמצא במדינות מערביות אחרות בעלות תכנית הכשרה דומות, וכן להעלות את רמת ההשכלה האקדמית בחברה הערבית.
בזיקה הדוקה לחזון החינוכי-ערכי של מכללת אלקאסמי ובהתאם להנחיות המל"ג לתוכניות M.Teach ולמטרות התכנית, התכנית המוצעת תכלול קורסים שיעסקו במערכת החינוך הערבית, הבנה של אפיוני תלמידים ותלמידות בגיל ההתבגרות ושל שונות בין תלמידים, התנסות ויישום של דרכי הוראה ולמידה חדשניות תוך שימת דגש על תפקודי חשיבה גבוהים, היכרות עם תוכניות הלימודים בתחומי ההתמחות של הסטודנטים והזדמנות לביצוע מחקר. בקורסים השונים יושם דגש על דיון בסוגיות, דילמות ואתגרים של מערכת החינוך הערבית.
התכנית תכלול בנוסף שני מוקדי התמחות, מתוכם יבחר כל סטודנט מוקד אחד בו הוא רוצה להעמיק. המוקד הראשון הוא הוראה מותאמת לתלמידים בהדרה ובמצבי סיכון, והמוקד השני הוא שילוב טכנולוגיה בהוראה ובלמידה. כל הסטודנטים הלומדים בתכנית ילמדו קורסים בסיסיים בשני הנושאים הללו ובנוסף, ילמד כל סטודנט קורסים שיכללו הרחבה של הנושאים הללו, בהתאם למוקד שבחר.
המוקד של הוראה מותאמת לתלמידים בהדרה ובמצבי סיכון נבחר בשל ההכרה הגדלה במערכת החינוך בישראל בהיקף הרחב של התופעה ובצורך להכשיר אנשי חינוך בהוראה ולמידה של תלמידים אלה. החברה הערבית מאופיינת בריבוי תנאים מגבירי סיכון שהעיקריים שבהם הם רמה חברתית-כלכלית נמוכה, השתייכות לקבוצת מיעוט והתייחסות לא שוויונית לנשים. בשל כך, מהווים הילדים והנוער הערבים 45% מכלל הילדים והנוער בסיכון במדינת ישראל לפי הדיווח של השנתון "ילדים בישראל – 2011". על כן, יש צורך בהכשרת מורים ומחנכים בעלי ידע והבנה לגבי החסכים המאפיינים אחוז גבוה מהתלמידים הערבים ולגבי דרכים שיאפשרו להם להיענות לצרכים של תלמידים אלה. זאת, תוך העמקת ההבנה לגבי תופעות סיכון והדרה של ילדים ונוער במערכת החינוך הערבית, ועל-ידי אימוץ גישות חינוכיות מותאמות להתמודדות עם תופעות של הישגים נמוכים והדרה כדי לצמצם תהליכי נשירה וניתוק מבית הספר. המוקד מכוון להכשרת מורים להוראה הכוללת מחויבות חברתית, תפישה מרחיבה של תפקידם כמורים והתייחסות הוליסטית לתלמידים.

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי