הנחיות הגשה

 1. יתקבלו מאמרים לפרסום מחברי הצוות במכללה ומחוצה לה.
 2. על המחקר להיות מעמיק, מקורי, חדשני, רציני, מדעי, כתוב בלשון ובסגנון תקינים.
 3. יוגשו אך ורק מאמרים שלא הוגשו קודם לכן לפרסום לגורם כלשהו.
 4. בדף הראשון ייכתב שם המאמר, שם המחבר, תוארו האקדמי ומקום עבודתו.
 5. המאמרים ייכתבו על-פי כללי הכתיבה האקדמית בצירוף הפניות על פי שיטת APA (American Psychological Association).
 6. על הכותב לצרף למאמרו תמצית בשפות: ערבית, עברית ואנגלית - לא יותר מעמוד אחד בכל שפה.
 7. ברשימה הביבליוגרפית יופיעו המקורות ראשית בערבית, אחר כך בעברית ולבסוף באנגלית.
 8. יש למספר טבלאות ואיורים (אם ישנם), ולנסח כותרת רלוונטית.
 9. היקף המאמר: כ- 10 15 עמודים (8000 מילים).
 10. מאמרים יתקבלו בשלושת השפות: ערבית, עברית ואנגלית
  המאמרים שיוגשו לכתב העת יעברו שיפוט אקדמי אנונימי בידי שני מומחים וגם הערכת עורך כתב העת, או אחד מצוות העריכה המומחה בתחום.
  לאחר קבלת חוות הדעת של השופטים:
  - א. אם המאמר התקבל בלי הערות, יקבל המחבר הודעה מעורך כתב העת על אישור המאמר לפרסום ועל מועד פרסומו המשוער.
  - לאחר קבלת המכתב, המאמר יעבור הגהה לשונית. מרכזת גאמעה תיצור קשר עם המחברים על מנת שיתקנו לפי ההערות של העריכה הלשונית.
  - ב. אם חוות הדעת כללה הערות, יוחזר המאמר למחבר עם הערות השופט, והמחבר יחזירו עם תיקוניו עד שבועיים מיום קבלתו.
  - ג. אם המאמר לא התקבל לפרסום, יקבל מחברו הודעה על כך בכתב בצירוף הסיבות לאי-קבלתו.
  - ד. במקרה של חילוקי דעות בין שני השופטים, יימסר המאמר להכרעת השופט השלישי.
  - ה. המחברים יקבלו הודעה על קבלת המאמר לפרסום או על דחייתו בתוך שבועיים מיום קבלת חוות הדעת של השופטים.
  - ו. כותב שמאמרו יתקבל לפרסום יקבל שלושה עותקים של מאמרו ועותק אחד של כתב-העת.
 11. המאמרים המוגשים לפרסום הם על דעת כותביהם, והמחברים נושאים באחריות לגבי תוכן המידע והמסקנות.
 12. כל הזכויות שמורות למפרסם (אקדמיית אלקאסמי). בעת אישור המאמר לפרסום יעברו זכויות היוצרים מהמחבר לכתב-העת.

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי