M.Teach

 - המסלול העל-יסודי (ז'-י')

מטרת העל של תכנית ה- M. Teach"מוסמך בהוראה" למסלול העל-יסודי המוצעת היא להכשיר אנשי חינוך איכותיים בעלי גישה חינוכית המשלבת בין היבטים הומניסטיים אוניברסאליים להיבטים תרבותיים, המאפיינים את החברה הערבית בישראל. זאת, על מנת שיהיו מורים בתחומי דעת מגוונים ויישמו דרכי הוראה ולמידה חדשניות ועתירות חשיבה, תוך התייחסות לשונות בין תלמידים.
במערכת החינוך הערבית בישראל קיים צורך בהעשרת ובהשבחת רמת ההוראה בכלל ובבתי ספר על יסודיים בפרט. בעוד שקיים עודף של מורים המוכשרים להוראה בבתי ספר יסודיים, קיים מחסור במורים איכותיים בבתי ספר על-יסודיים. מערכת החינוך הערבית זקוקה לאנשי חינוך שילוו את התלמידים בגיל ההתבגרות בתהליכי העיצוב של אישיותם וזהותם ויעמיקו את מעורבותם החברתית-אזרחית, ולמורים אשר ישפרו את תהליכי ההוראה והלמידה באופן שיביא לעלייה בהישגי התלמידים. מחקרים מצביעים על כך שההוראה היא עדיין, במידה רבה, פרונטאלית ומדגישים את החשיבות של שילוב חשיבה ברמות גבוהות יותר.
היענות לצורך זה באמצעות התכנית המוצעת לתואר M.Teach תואמת את חזונה של מכללת אלקאסמי ומטרותיה. בהתאם לחזון זה, חותרת המכללה לפתח את ההון האנושי בחברה הערבית על ידי הכשרת מורים איכותיים שיוכלו להתמודד עם האתגרים המורכבים עימם מתמודדת החברה. המכללה רואה בהכשרה של אנשי חינוך ומורים בעלי תואר שני מנוף להובלת השינויים הנדרשים במערכת החינוך ובאמצעותה במעגלים חברתיים נוספים. תכנית ה-M. Teach תהווה אמצעי חשוב למינוף שינויים אלה.
 להמשך, לחץ כאן

לפניות ובירורים, נא למלא את הטופס:

שלח

ראש החוג לשפה וספרות ערבית

ד"ר מוחמד חמד

hamadm33@qsm.ac.il
04-6286759

שעות קבלה
שישי 14:00- 13:00
ראשון 15:00- 14:00
חדר 477

 

המזכירה האקדמית לניהול וארגון מערכות חינוך ומוסמך בהוראה- M.Teach

גברת עאישה אבו עלו

edu_admin@qsm.ac.il
M.Teach@qsm.ac.il
04-6286738

ساعات الاستقبال
חדר 480

 

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי