logo

قسم اللغة العبرية

قسم اللغة العبرية
   

מכללת אלקאסמי רואה חשיבות רבה בפתיחת התמחות בלשון ובספרות העברית דו-חוגי במסלול העל-יסודי לקראת לימודי התואר B.Ed., ומוכנה לקבל על עצמה שליחות אקדמית וחינוכית זו. החוג מתעתד להכשיר מורים ומורות להוראת העברית בבתי הספר העל-יסודיים במערכת החינוך הערבית בישראל. יתרה מזו, לימודי העברית עשויים לתת מענה הולם לבוגרים בעלי הישגים גבוהים, המעוניינים להמשיך את לימודיהם בלשון ובספרות עברית לתארים מתקדמים. לימודי העברית נועדו לקדם את ההבנה ההדדית בין האוכלוסייה הערבית לבין האוכלוסייה העברית במדינת ישראל ולקידום הדור החדש של האוכלוסייה הערבית במערכות החיים במדינת ישראל. לימודים אלו מפגישים את הלומד עם החברה היהודית באמצעות הלשון, הספרות, המקרא וספרות חז"ל לאורך כל ההיסטוריה מן התקופה הקדם-מקראית ועד ימינו. הערך המוסף של לימודים אלה הוא "עניין של חיים" לערבים בישראל, תרומה להבנת תרבות האחר וערכיו וטיפוח עמדות חיוביות וסובלניות כלפיו. לימודי העברית בשני תחומיה העיקריים – הלשון והספרות – מקנים לבוגר ידע, כלים, מיומנויות, השכלה פדגוגית וראייה רחבה של מטרות תכניות הלימודים בבתי הספר. הבוגרים יפעלו להעלאת רמתה של העברית בקרב התלמידים במערכת החינוך הערבית בישראל. התכנית מושתתת על שלושה עקרונות מרכזיים: - סיפוק יצר הסקרנות האינטלקטואלי ביחס להתפתחות הלשון העברית לתקופותיה, לזיקתה ללשונות שמיות אחרות, לתופעות ותהליכים בלשון, לתהליכים סמנטיים המתרחשים בה, להבנת המארג התוכני והמבני של הטקסט, לדרכי תצורת מילים ולהכרת מילונים שונים ללשון העברית ומילונים דו-לשוניים – עברית-ערבית וערבית-עברית. - הכרת המורשת והיצירה התרבותית של העם היהודי לגווניה ולדורותיה על ידי התוודעות למגוון טקסטים מקודשים, כגון טקסטים נבואיים, טקסטים של חוק ושל אמונה, טקסטים ספרותיים מתקופות שונות ובכללם סיפורת, סיפורים קצרים, מאמרי הגות, שירה ורומן. - פיתוח מיומנויות לשון המשפרות ומייעלות את התקשורת הבין-אישית ואת ההבנה של תקשורת ההמונים על ידי היחשפות לשלבים של כתיבה מדעית, טקסטים בעיתונות המודרנית וסוגות שונות בשיח הספרותי. הסטודנטים יוכשרו לרכוש מיומנויות של הבעה בכתב ובעל פה ושל הבנת הנקרא ותטופח בהם יכולת ההתמודדות עם טקסטים מסוגים שונים בכלים בלשניים וספרותיים להבנה, לניתוח ולפרשנות. רכישת המיומנויות הללו יסייעו בטיפוחן גם בקרב תלמידיהם בעתיד.

تقليص المضمون إقرأ/ي المزيد

مستجدات قسم اللغة العبرية

نبذة عن اللقب الأول في اللغة العبرية وآدابها

طاقم القسم

Skip to content